Odpowiedź na kluczowe
wyzwania współczesnej
medycyny

Misją firmy Adamed jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Wśród najważniejszych z nich są choroby układu krążenia, które są główną przyczyną śmierci na całym świecie. W Polsce były one odpowiedzialne za 69,1%1 wszystkich zgonów.

Właśnie dlatego kilkanaście lat temu powołaliśmy ogólnopolski program profilaktyki chorób serca i naczyń – „Serce na nowo”, w ramach którego prowadzimy działania na rzecz zwiększenia świadomości życiowej, społecznej oraz zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Dzięki profilaktyce, a przede wszystkim wiedzy, pacjenci mają szansę zapobiegać m.in. chorobie miażdżycowej i nadciśnieniu tętniczemu, a co za tym idzie, zawałowi mięśnia sercowego, zatoru tętnic obwodowych oraz udaru mózgu.

Niezależnie od profilaktyki, dostrzegamy również potrzebę działań wspierających minimalizowanie fizycznych i psychologicznych skutków chorób serca. Jednym z takich działań jest rehabilitacja kardiologiczna, która ułatwia proces zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego.

Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Jak podaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jedynie w porównaniu do 2019 r. liczba chorób układu krążenia w 2020 r. wzrosła o 17 procent.2 A już w 2018 roku, aż pół miliona Polaków rocznie kwalifikowało się do rehabilitacji kardiologicznej.3

Dług zdrowotny, który pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła, to wyzwanie dla całego społeczeństwa w Polsce.

Adamed innowacje ma wpisane w swoje DNA.

Nieustannie poszukuje nowych ścieżek i rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby medycyny. Dlatego też w dobie postępu transformacji cyfrowej w opiece medycznej, postanowiliśmy rozszerzyć zakres działań w ramach programu społecznego „Serce na nowo” i udostępnić polskiemu społeczeństwu korzyści płynące z rozwiązań telemedycznych.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) telemedycyna wykorzystuje technologie „do wymiany istotnych informacji dla diagnozy, leczenia, profilaktyki, badań, konsultacji czy wiedzy medycznej w celu polepszenia zdrowia pacjenta”.

W czasie epidemii COVID-19 szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza tzw. rehabilitacja hybrydowa, która pozwala pacjentowi na samodzielne prowadzenie treningów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w których postępy mogą być zdalnie monitorowane przez personel medyczny.

Innowacyjność wpisana
w DNA Adamedu

„Serce na nowo” to aktywność społeczna, umożliwiająca lekarzowi, dzięki zastosowanej technologii, kontrolę przestrzegania zaleceń i parametrów życiowych podczas treningu pacjenta, a pacjentowi szybszy i bardziej komfortowy sposób powrotu do zdrowia.

Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna to procedura medyczna, która wspiera proces leczenia oraz rekonwalescencji dla osób, które doświadczyły incydentów związanych z chorobami serca.

Pierwszy jej etap odbywa się w ośrodku rehabilitacji bądź placówce medycznej. W kolejnym etapie pacjent odbywa rehabilitację w domu, co sprzyja jego wygodzie, a także zmniejsza ryzyko zakażeń, co ma szczególne znaczenie w dobie pandemii COVID-19.

Korzyści z rehabilitacji
kardiologicznej:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych,
 • zmniejszenie poziomu depresji, lęku i stresu,
 • zwiększenie zdolności do pracy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Korzyści
z hybrydowej telerehabilitacji
kardiologicznej:

 • zwiększenie dostępności do rehabilitacji dla większej liczby pacjentów,
 • odciążenie służby zdrowia,
 • możliwość wykonywania ćwiczeń i zaleceń z każdego miejsca, zwiększając tym samym komfort dla pacjenta oraz ograniczając koszty dojazdów do placówki.

Adamed dla placówek medycznych, placówki dla pacjentów

W trosce o poprawę jakości życia polskich pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, Adamed przekaże publicznym placówkom zdrowotnym 35 voucherów na łącznie 175 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej.

 • Jeden voucher uprawnia placówkę do otrzymania 5 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej.
 • W skład zestawu wchodzą: smartphone z dedykowaną aplikacją mobilną, urządzenie do pomiaru EKG, ciśnieniomierz oraz waga.4

Każdy voucher obejmuje ponadto:

 • wdrożenie oprogramowania do realizacji hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej,
 • szkolenie z obsługi z ww. oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,
 • licencję zapewniającą dostęp do oprogramowania i usług wsparcia technicznego przez 12 miesięcy od dnia wdrożenia systemu w placówce.

Oferowane rozwiązanie spełnia aktualne wymogi rozporządzenia dot. hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej.

Jak się zgłosić:

 • Zgłosić może się placówka zdrowotna, będącą instytucją publiczną, prowadząca rehabilitację kardiologiczną, spełniająca kryteria określone w Regulaminie.
 • Jedna placówka może otrzymać maksymalnie 1 voucher.
 • Wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy po zapoznaniu się z Regulaminem – zrobić to może osoba upoważniona do reprezentacji danej placówki.
 • O przekazaniu voucherów decyduje kolejność zgłoszeń spełniających warunki opisane w Regulaminie aż do wyczerpania dostępnej puli voucherów.
 • Zakwalifikowane placówki otrzymają voucher na 5 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej, na którego podstawie dokonane zostanie wdrożenie systemu oraz przeprowadzone zostanie szkolenie wprowadzające.
 • Zgłoszeń można dokonywać do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych voucherów w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane placówki

  Dane osób kontaktowych po stronie placówki:

  Dane osób wypełniających zgłoszenie (upoważnione do reprezentacji placówki):

  Oświadczenia
  Jeśli masz pytania - napisz do nas: sercenanowo@adamed.com


  Na podstawie:

  1. Rekomendacja nr 24/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
  2. https://ptkardio.pl/aktualnosci/567-tydzien_dla_serca_w_dobie_pandemii_nalezy_pamietac_o_sercu
  3. Raport Management Consulting. 2018. GUS, raport AOTMiT.
  4. Specyfikacje techniczne.

  Adamed Logo